12 Mayıs 2022, Perşembe
13:30 - 15:00 ADIM ADIM NÖROİNFLAMASYON
  Oturum Başkanları: Canan Yücesan, Barbaros Oral
13:30 - 13:55 Bir Kavram Olarak Otoimmünite
  Güneş Esendağlı
13:55 - 14:20 Kan Beyin Bariyerinde Neler Oluyor?
  Vuslat Yılmaz
14:20 - 14:45 Kan Beyin Bariyerinden Parankime Nöroinflamasyon
  Tuncay Gündüz
14:45 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 GENÇLER KONUŞUYOR I: SÖZEL SUNUMLAR
  Oturum Başkanları: Sedat Şen, Ahmet Eken
  Il-22 Ve Reg3g Modülasyonu Deneysel Otoimmün Ensefalomiyelit Şiddetini Etkiler
  Çoklu Gen Modifikasyonu İle Tolerans İndükleyici Hale Getirilmiş Dendritik Hücreleri İle Deneysel Allerjik Ensefalomiyelit Tedavisi: MS Tedavisi İçin Yeni Bir Yaklaşım
  Multipl Skleroz Hastalarında Ccrl2 Atipik Kemokin Reseptör Polimorfizminin Hastalık Süreci İle İlişkisi
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:00 AKŞAM KONFERANSI I
  Oturum Başkanları: Günnur Deniz, Aslı Tuncer
  Meningeal Inflammation in Progression of MS
  Roberta Magliozzi
17:00- 18:00 AKŞAM KONFERANSI II
  Oturum Başkanları: Sibel Canbaz Kabay, Güneş Esendağlı
  İmmünolojideki  Yenilikler  ve Otoimmün  Hastalıkların Tedavisine Yansımaları
  Barbaros Oral
18:00 - 19:00 AKŞAM KONFERANSI III
  Oturum Başkanı: Barbaros Oral
  Akademik  Mikroçevre
  Emin Kansu
19:00 - 20:00 Akşam Yemeği
13 Mayıs 2022, Cuma
  POSTER BAŞI TARTIŞMALARI
  1. Poster İstasyonu
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: İlksen Çolpak, Bahar Kaymakamzade
  Teriflunomid İle İlişkili Derin Trombositopeni Olgusu
  Fingolimod Yan Etkisi Olarak Trombositopeni: Olgu Sunumu
  Fingolimod Sonrası Tümefaktif Lezyon İle Prezente Multipl Skleroz Rebound Hastalık Aktivitesi
  FMF İle MS Birlikteliğinde Teriflunomid Tedavisi
  Covıd-19 Mrna Aşısı Sonrası Gelişen Guillain-Barré Sendromu
  Başlangıçta Rituximab Tedavisi İle Kötüleşen Anti-Musk Antikoru Pozitif Refrakter Miyastenia Gravis Olgusu
  2. Poster İstasyonu
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Ufuk Ergün, Semra Mungan
  Herpes Ensefaliti Sonrası Gelişen Otoimmün NMDAR Ensefaliti : Olgu Sunumu
  Şiddetli Ve Refrakter Nöro-Behçet Olgusunda Tedavi Yönetimi
  Gm3 Pozitif Akut Başlangıçlı Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati, Covıd-19 İlişkili Atipik Bir Varyant Mı?
  Atipik Görüntülerin Eşlik Ettiği Nadir Romatoid Serebral Vaskülit Olgusu
  Covid-19 İlişkili Ataksi Miyoklonus Sendromu
  Nörolojide Nadir Bir Tanı: İmmünglobülin G4-İlişkili Hastalık
  Nadir Bir Otoimmün Dörtlü: Liken Planus, Miyastenia Gravis, Timoma, Hashimato Ensefalopatisi
  SÖZEL SUNUMLAR - SALON A
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Aylin Akçalı, Yeşim Beckmann
  TNF Alfa İnhibitörlerinin Kullanımına Bağlı Nörolojik Semptomlar Ve Demiyelinizan Lezyonlar: İki Olgu Sunumu
  Nilotinib İlişkili Toksik Lökoensefalopati: Olgu Sunumu
  İmmün Checkpoint İnhibitörleri Kullanımına Bağlı Ortaya Çıkan Myastenia Gravis
  Multipl Skleroz Ve Covıd-19 Aşılarının Olası Yan Etkileri
  Multipl Skleroz Hastalarında Farklı Basamaklarda Kullanılan İlaçların Yan Etkilerinin Yaş Ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
  Fingolimod Tedavisi Altında PML Gelişen RRMS Olgusu
  SÖZEL SUNUMLAR - SALON B
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Esra Gürsoy, Alev Leventoğlu
  Ustekinumab Tedavisi İle İlişkili Hipofizit Uzun Dönem Takipleri: Olgu Sunumu
  Relapsing Remitting Multipl Skleroz Tanılı Hastalarda Ocrelizumab Tedavisinin Yaşam Kalitesi, Yorgunluk, Anksiyete Ve Depresyon Üzerine Etkisi
  Multipl Skleroz Hastalarında Kullanılan İlaçların Gündüz Uyku Durumuna Etkisinin Değerlendirilmesi
  Okrelizumab Tedavisi Alan Hastalarda Serum İmmünoglobulin Düzeyleri İle Ciddi İnfeksiyon Riski
  Covid-19 Aşısı Olan Multipl Skleroz (MS) Hastalarında Covid-19 Hastalığı İle Kullandığı İmmunmodulatuar İlaçlar Arasındaki İlişki: 2021 Yılı Üçüncü Düzey Sağlık Merkezinin Verileri
  Yüksek Hastalık Aktivitesine Sahip Multipl Sklerozda Kladribin: Üçüncü Basamak Tek Merkez Gerçek Yaşam Verileri
  Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Multipl Skleroz Ve Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği Kladribin Tedavisi
  SÖZEL SUNUMLAR - SALON C
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Figen Tokuçoğlu, Yusuf  Tamam
  Beyin Omurilik Sıvısında Anti-Sars-Cov-2 Antikoru
  Multipl Skleroz Hastalarının Covid Geçirme Ve Aşılanma Oranları
  Multipl Skleroz Hastalarında Dimetil Fumarat Kullanımı: Klinik Deneyimimiz
  Kronik Migreni Olan Multipl Sklerozlu Hastalarda Oksipital Sinir Blokajının Etkinliği
  Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Merkezi Sinir Sistemi Vasküliti Olan Hastada IVIG Ve Rituksimab Tedavisi - Olgu Sunumu
  Myastenia Gravis Hastalığında Rituximab Etkinliği
  SÖZEL SUNUMLAR - SALON D
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Kadriye Ağan, Serpil Demirci
  Covıd-19 Pandemisi Döneminde Myastenia Gravis Hastalarında Hastalık Aktivitesi Değerlendirilmesi
  Paraneoplastik Bilateral Vokal Kord Paralizisi: Olgu Sunumu
  Multipl Skleroz Hastalarında Serum Eser Element Ve Ağır Metal Seviyeleri İle Depresyon, Bilişsel Beceriler Ve Yorgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Bir Olgu Örneği İle Romatoid Menenjiti Tartışması
  Multipl Skleroz Tanılı Bireylerde Beslenme Alışkanlıkları Ve Akdeniz Diyetine Uyumun Yorgunluk Şiddeti Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
  Erişkin Yaşta Subakut Sklerozan Panensefalit – 14 Olguda Klinik Ve Prognoz
09:00 - 09:30 AÇILIŞ
09:30 - 11:15 MULTIPL SKLEROZ: PATOLOJİ VE RADYOLOJİ AÇISINDAN BAKIŞ
  Oturum Başkanları: Rana Karabudak, Hüsnü Efendi
09:30 - 10:00 Merkezi  Sinir Sistemi  İnflamasyonunda Mikroglia/Makrofaj Davranışı
  Arzu Aral
10:00 - 10:30 Remiyelinizasyon:  Multipl Skleroz Sürecinde Mümkün mü?
  Tanja Kuhlmann
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:15 GENÇLER KONUŞUYOR II: SÖZEL SUNUMLAR
  Oturum Başkanları: Sıla Usar İncirli, Melih Tütüncü
  Multipl Skleroz Hastalarında Erken Evrede Bozulan Yürüme Parametrelerinin Kablosuz Hareket Sensörleri İle Tespiti
  Multipl Skleroz Seyrinde Dinamik Bir Belirteç: İnsan Aktivitesi Tanıma
  Türk Biyokimya Derneği - Beyin Omurilik Sıvısı Analiz Kılavuzu
11:15 - 12:15 MERCK UYDU SEMPOZYUMU
  Uzun Yolun Kısası - MAVENCLAD
  Moderatör: Aslı Tuncer
  Konuşmacılar: Yeşim Beckmann, Tuncay Gündüz
12:15 - 13:00 Öğle Yemeği 
13:00 - 14:30 FARKLI YÖNLERİ İLE MULTIPL SKLEROZ TEDAVİSİ
  Oturum Başkanları: Ömer Faruk Turan, Yeşim Beckmann, Şeref Demirkaya
13:00 - 13:25 Multipl  Skleroz Tedavisine Tarihsel Bakış
  Egemen İdiman
13:25 - 13:50 Multipl Skleroz Tedavisinde Yenilikler
  Cihat Uzunköprü
13:50 - 14:15 İlaç Yönetimi:  Kabus Yan Etkiler
  Bilge Piri Çınar
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:00 GENÇLER KONUŞUYOR III: SÖZEL SUNUMLAR
  Oturum Başkanları: Mesrure Köseoğlu, Serkan Demir
  Okrelizumab Tedavisi Altındaki Multipl Skleroz Hastalarında İmmünoglobulin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Fingolimod, Natalizumab Ve Okrelizumabın Relapsing-Remitting Multipl Sklerozda Karşılaştırmalı Etkinliği
  Multipl Skleroz’da Okrelizumab Tedavisinde Hepatit Virüs Reaktivasyonunun İncelenmesi
15:00 - 15:30 Kahve Molası 
15:30 - 16:30 NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU
  Multipl Skleroz Sürecinde Progresyonun Ayak Sesleri: Klinik Pratikte Erken Belirtilerin İzinde
  Oturum Başkanı: Aksel Siva
  Konuşmacılar: Rana Karabudak, Murat Terzi, Hüsnü Efendi, Cavit Boz
16:30 - 17:30 AKŞAM KONFERANSI IV
  Oturum Başkanları: Nur Yüceyar, Serhan Sevim
  MS Sürecinde Leptomeningeal Kontrastlanma ve Kortikal  Tutulum
  İzlem İzbudak
  Tartışma
17:30 - 18:30 SANOFİ UYDU SEMPOZYUMU
  Her Yönüyle Lemtrada Tedavisi
  Moderatör: Murat Terzi
  Konuşmacılar: Serkan Demir, Sedat Şen
17:40 - 18:00 Lemtrada Türkiye Gerçek Yaşam Verileri
  Sedat Şen
18:00 - 18:20 Klinik Deneyimler ile Lemtrada Etkinlik ve Güvenliği
  Serkan Demir
18:20 - 18:30 Soru & Cevap
18:30 -19:00 Genç Nöroimmünologlar Söylüyor
19:00 Akşam Yemeği 
20:30 - 22:30 SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN OTOİMMÜN INFLAMATUVAR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ GECESİ
  Moderatör: Aksel Siva
  Tartışmacılar: Nur Yüceyar, Münife Neyal, Rana Karabudak, Murat Terzi, Hüsnü Efendi
  Olgu Sunucuları:  Nazlı Gamze Bülbül, Sedat Şen, Melih Tütüncü, Ayşegül Karaman
14 Mayıs 2022, Cumartesi
  POSTER BAŞI TARTIŞMALARI
  1. Poster İstasyonu
07:00-08:00 Oturum Başkanları: Ufuk Aluçlu, Ahmet Kasım Kılıç
  Limbik Ensefalit: İki Olgu Sunumu
  Sinir Sistemi Tutulumu İle Tanı Alan Primer Sjögren Sendrom Olgusu
  Multipl Skleroza Eşlik Eden Nörobruselloz Olgusu
  Tat Bozukluğu Ve Myastenia Gravis: Olgu Sunumu
  İnaktif Hepatit B Taşıyıcısı Hastada Anti-MOG İlişkili Hastalık Tedavi Yönetimi
  Atipik Tümefaktif Lezyon: Olgu Sunumu
  2. Poster İstasyonu
07:00-08:00 Oturum Başkanları: Haluk Gümüş, Nilda Turgut
  Tanı Ve Tedavi Açısından Bir İkilem: Primer Sjögren Sendromu Veya Multipl Skleroz Hastalığı?
  Multipl Skleroz Ve Beceriksiz El Sendromu (Useless Hand Sendromu)
  MS Taklitçisi SLE: Olgu Sunumu
  Vertebral Tutulum İle Birliktelik Gösteren Nörosarkoidoz: Olgu Sunumu
  Pruritis İle Başvuran Yeni Tanı NMO Olgu Sunumu
  Anti GAD 65 (+) Paraneoplastik Polinöropatili Bir Olgu
  MRG Negatif Covid-19 İlişkili Poliradikülomiyelopati Olgu Sunumu
  SÖZEL SUNUMLAR SALON A
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Sibel Canbaz Kabay, Vuslat Yılmaz
  Neurofascin155-IGG Pozitif Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati: Türkiye Verisi
  Demiyelinizan Hastalıklarda Beyin Omurilik Sıvısında Anti-MOG Antikor Pozitifliği
  Miyasteni Gravis Olan Ve Olmayan Timomalı Hastalarda Cd4+ T Hücrelerinin İncelenmesi
  Multipl Skleroz Hastalarında Aminoasit Türevlerinin Klinik Tipi Ve Şiddeti İle İlişkisi
  İnsan Serebral Mikrovasküler Endotel Hücrelerinin Farklı Aktivasyon Basamaklarındaki Yardımcı T Hücreler İle Etkileşimi
  Demiyelinizan Hastalık Ve Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk Birlikteliğinde Beklenmedik Bir Oyuncu: Kıf5a Mutasyonu
  SÖZEL SUNUMLAR SALON B
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Ferah Kızılay, Caner Feyzi Demir
  Kliniğimizde Takipli Musk Pozitif Myastenia Gravis Hastalarının Retrospektif İncelenmesi
  Türkiye'de Otoimmün Ensefalit Ve Paraneoplastik Sendromlar: Çok Merkezli Bir Çalışma
  Nöroleptik Malign Sendrom Benzeri Klinik İle Başvuran NMDA Ensefaliti: Olgu Sunumu
  AQP4 Antikor Pozitif Ve Seronegatif Nöromiyelitis Optika Tanılı Hastalar Ve MOGAD Hastalarında Klinik Ve Tedavi Açısından Değerlendirme
  Akut Ve Kronik İnflamatuvar Demyelinizan Polinöropatili Hastalarda BOS Covid Antikor Varlığı İle MR’da Kök Tutulumu Arasındaki İlişki
  Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati Hastalarında Başlangıçtaki Klinik, Laboratuvar Ve Elektrofizyolojik Bulguların Prognozla İlişkisi
  SÖZEL SUNUMLAR SALON C
07:00 - 08:00 Oturum Başkanları: Belgin Koçer, Güneş Esendağlı
  Glial Tümörlü Hastalarda Doğal Lenfoid Hücrelerin Karakterize Edilmesi
  Paraneoplastik Nörolojik Sendrom Tanılı Hastaların İncelenmesi: Tek Merkez, On Yıllık Deneyim
  Covid Pnömonisine Eşlik Eden İnme Olgularında Artmış Anti-Nöronal Antikor Sıklığı
  İki Yıllık Pandemi Sürecinde Merkezi Sinir Sistemi Demiyelinizan Hastalarında Covıd-19 Enfeksiyon Verileri
  MS, NMSOD Ve MOGAD’da Serum Ve BOS Biyobelirteçleri: Üçüncü Basamak Merkezde Kesitsel Bir Çalışma
  Vasküler Demans, Alzheimer Hastalığı Ve Hafif Kognitif Yetmezliği Olan Hastalarda Serum Fraktalkin Düzeyleri
  Atipik Optik Nöropatili Multipl Skleroz Hastalarında Mitokondriyal Mutasyonlar
  Deneysel Otoimmün Ensefalomiyelit (Eae) Fare Modelinde Farklı Yaklaşımlarla Oluşturulan Tolerojenik Dendritik Hücre Bazlı Tedavilerin Monositik/Granülositik ve T Hücre Yanıtları Üzerine Etkileri
  SÖZEL SUNUMLAR SALON D
07:00- 08:00 Oturum Başkanları: Muhteşem Gedizlioğlu, Serpil Bulut
  Rituksimab İle Kötüleşen Ve Tocilizumab Tedavisine İyi Yanıt Veren İki AQP4 (+) NMOSD Olgusu
  Farklı Klinik Prezentasyonlu İki LGI1 İlişkili Otoimmün Ensefalit Olgusu
  Kitleyi Taklit Eden Bir Serebral Erdheim Chester Hastalığı Olgusu
  İdiopatik İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Zorluklar: Nadir Bir Neden Olarak MSS Enfeksiyonları Ve Toxoplasma G. İnfestasyonu
  İyi Seyirli Progresif Multifokal Lökoensefalopati Olgusu Ve Tedavisi
  Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu Hastalarında Covid-19 Enfeksiyon Ve Aşılama Tek Merkez Verileri
08:00 - 09:00 OLGULARLA NÖROİMMÜNOLOJİ - ANA SALON
  Oturum Başkanları: Canan Yücesan, Erdem Toğrol
  Konuşmacı: İzlem İzbudak
09:00 - 11:00 NMOSD-MOGAD OTURUMU
  Oturum Başkanları: Sabahattin Saip, Serkan Özakbaş
09:00 - 09:25 NMO-MOGAD İmmunpatogenezini Karşılaştırarak Anlayalım
  Ayşe Altıntaş
09:25 - 09:50 NMO-MOGAD Klinik ve MRG Bulguları
  Gülşen Akman
09:50 - 10:00 Kahve Molası
  Oturum Başkanları: Ceyla İrkeç, Murat Terzi
10:00 - 10:25 NMO-MOGAD: Biyobelirteçleri Tartışalım
  Atay Vural
10:00 - 10:25 NMO ve MOGAD: Güncel Tedaviler
  Murat Kürtüncü
10:50 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 GENÇLER KONUŞUYOR IV: SÖZEL SUNUMLAR
  Oturum Başkanları: Aysun Ünal, Belgin Petek Balcı
  Aquaporin IV Pozitif Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu Hastalarında Klinik Ve Radyolojik Özellikler
  NMOSD Ve MOGAD Tanılı Hastalarda Gebeliğin Hastalık Aktivitesi Üzerine Etkisinin Çok Merkez Verisi İle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Seronegatif Nöromiyelitis Optica Hastaların Klinik Ve Demografik Verileri
  Anti-Aquaporin-4 Antikor Pozitif Hastaların Klinik Ve Demografik Verileri
11:30 - 12:30 ALEXION UYDU SEMPOZYUMU
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
  Konu: NMOSD Tedavisinde Eculizumab
  PREVENT Çalışması ve Sonuçları
  Prof. Dr. Gülşen Akman Demir
  NMOSD’de Eculizumab Tedavisi
  Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:35 NÖROLOJİ VE ROMATOLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Recai Türkoğlu, Taşkın Duman
13:30 - 13:55 IgG4 İlişkili Hastalık ve Nörolojik Tutulum
  Ömer Karadağ
13:55 - 14:20 Romotolojik  Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçların Nörolojik Yan Etkileri
  Uğur Uygunoğlu
14:20 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:00 GENÇLER KONUŞUYOR V: SÖZEL SUNUMLAR
  Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, İrem Tiftikçioğlu
  IGG4 İlişkili Hastalıkta Nörolojik Tutulum
  Behçet Hastalığı’na Bağlı Serebral Venöz Sinüs Trombozlarında Lezyon Olasılık Haritalaması
  Romatolojik Nedenlerle Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Santral Demiyelinizasyon
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
  12.Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu Ocrevus Uydu Ajandası
  Moderatör: Aslı Tuncer
  RMS tedavisinde Okrelizumab'ın Biyomarkerler Üzerine Etkisi
  Murat Terzi
  Moderatör: Melih Tütüncü
  RMS Tedavisinde Okrelizumab Deneyimleri
  Okrelizumab’ın Progresyona Etkisi
  Cihat Uzunköprü
  Okrelizumab’ın MR Belirteçleri ve Atak Üzerine Etkisi
  Haluk Gümüş
16:30 - 19:00 NÖROVİROLOJİ: NELER OLUYOR?
  Oturum Başkanları: Özgül  Ekmekçi, Murat Kürtüncü
16:30 - 16:55 MS-EBV İlişkisi
  Münife Neyal
16:55 - 17:20 SSS Enfeksiyonlarında  Metagenomiks
  Önder Ergönül
17:20 - 17:30 Kahve Molası
  Oturum Başkanları: Alpay  Azap, Cavit Boz
17:30 - 17:55 Nöro-HIV Immunpatogenezi
  Ahmet Çağkan İnkaya
17:55 - 18:20 Antiretroviral Tedavilerle Kürde Neredeyiz?
  Birgül Mete
18:20 - 18:45 PML Radyolojisi
  Rahşan Göçmen
18:45 - 19:00 Tartışma
19:00 - 19:30 GENÇLER KONUŞUYOR VI: SÖZEL SUNUMLAR
  Oturum Başkanları: Demet Yandım Kuşcu, Özlem Taşkapılıoğlu
  Nöro-HIV: Tek Merkez Deneyimi
  Sarkoidoz, PML Ve PML Tedavisinde Pembrolizumabın Yeri: Olgu Sunumu
  Multivirüs Spesifik Adoptif T Hücre İmmünoterapisi: Progresif Multifokal Ensefalopati İçin Yeni Bir Tedavi Umudu
19:30 - 20:30 AKŞAM KONFERANSI V
  Oturum Başkanları: Aslı Tuncer, Canan Yücesan
  Kuş Gözleme Sanatı ve Kuş Cenneti Türkiye-İlhami Kiziroğlu
20:30 - 21:30 Akşam Yemeği 
21:30 Bar Gecesi/Canlı Müzik
15 Mayıs 2022, Pazar
09:00 - 11:00 OTOİMMÜN ENSEFALİTLER OTURUMU
  Oturum Başkanları: Münire Kılınç, Belgin Koçer
09:00 - 10:00 Antibody Mediated Encephalitis: From Mechanisms to Clinical Manifestations
  Adam Handel
10:00 - 11:00 Türkiyede’ki Farklı Merkezlerden Gelen Olgularla Limbikensefalitler
  Pınar Acar Özen, Bilgin Öztürk, Burcu Altunrende
11:00 - 12:00 YILIN EN ÖNEMLİ MAKALELERİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Nihal Işık, Aysun Soysal
  Konuşmacılar: İlknur Aydın Cantürk, Kasım Kılıç, Eda Derle Çiftçi, Ufuk Emre Toprak, Fatih Yetkin, Özlem Etemoğlu
12:00 - 12:10 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Moderatör: Tahir Yoldaş
  Konuşmacı: Sibel Güler
12:10 - 12:40 SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLER ÖDÜL TÖRENİ
12:40 ŞARKILARLA VEDA

 

 

 

 

 

Kongreye Kalan Süre

 

00Gün
00Saat
00Dakika
00Saniye
Bilimsel Program İçin Tıklayınız
Takvime Ekle